środa, 23 sierpnia 2017
Imieniny: Filipa i Apolinarego

23 sierpnia 2017

Imieniny

  • Filipa i Apolinarego

24 sierpnia 2017

Imieniny

  • Jerzego i Bartłomieja

25 sierpnia 2017

Imieniny

  • Ludwika i Luizy

26 sierpnia 2017

Imieniny

  • Marii i Zefiryny
 

Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnym

wtorek, 12.02.2013 09:00

Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miejska Tczew przejmuje odpowiedzialność za odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców

Od 18 lutego 2013r. Urząd Miasta Tczewa rozpocznie rozprowadzanie wśród mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje rozprowadzane będą wśród mieszkańców na przełomie lutego i marca.

Druki deklaracji będą również dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz na stronach internetowych urzędu: bip.tczew.pl i wrotatczewa.pl

Nieotrzymanie deklaracji z urzędu, nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku jej złożenia. Obowiązek składania deklaracji wynika z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391).

W miesiącu marcu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy - przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.

Od 18 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie na parterze przy Biurze obsługi klienta uruchomiony zostanie punkt pomocy w wypełnianiu deklaracji czynny w godzinach od 10.00 do 14.00

31 marca 2013 r. termin złożenia wypełnionych deklaracji

Deklaracje składają właściciele nieruchomości zamieszkałych.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Natomiast nieruchomość zamieszkała to nieruchomość przeznaczona do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Deklaracji nie składają właściciele nieruchomości niezamieszkałych.

Nieruchomości niezamieszkałe – to obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową, a także obiekty użyteczności publicznej. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nadal sami zawierają umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami, którzy są wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez tut. Urząd.

15 lipca 2013r. do tego terminu należy dokonać pierwszą wpłatę za odbiór śmieci. Każdą następną wpłatę należy dokonywać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

 

Telefony kontaktowe - informacja


W razie pytań i wątpliwości w sprawach związanych z wypełnieniem deklaracji, wysokości opłat i innych - pomocy udzielamy pod numerami telefonów

58 77 59346 oraz 58 77 59396 w godzinach od 8.00 do 15.00

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Spraw Komunalnych II piętro pokój 42- 43 oraz 54

e-mail base@um.tczew.pl
 

Dodatkowe informacje


Podobnie, jak w przypadku składania deklaracji do urzędu skarbowego, sami musimy pilnować terminów i pobrać odpowiednie druki. W przypadku niezłożenia deklaracji, konsekwencją może być wystawienie decyzji administracyjnej i ustalenie opłaty, czyli „podatku śmieciowego” wyższego niż gdyby deklaracja została złożona samodzielnie, bo będzie naliczany od liczby osób zameldowanych, a nie fizycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

Należy pamiętać o wcześniejszym wypowiedzeniu umowy z dotychczasowym odbiorcą nieczystości, aby nie płacić podwójnej opłaty.

Zachęcamy do zapoznania się:

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013